“既然选择了远方,便只顾风雨兼程”用英语怎么说?越专业越好。

3 个回答

ji ran xuan ze liao yuan fang ,bian zhi gu feng yu jian cheng 。