word 排序问题

问题就是,我有个文档,想把1行2行合并,3行4行合并,5行6行,以此类推。假设里面的内容是:
aaaaaaaa
bbbbbbbb
cccccccc
dddddddd
排序后
aaaaaabbbbbbb
ccccccddddddd
以此类推

3 个回答

我看就是去掉一半的回车换行符。

我看也是。。。。不是去掉一半回车就可以了吗?!

同意楼上,不过要是有N多行就需要研究研究再回答你了。

你的回答